A A A

Despre Noi

Judetul Valcea : Prezentare pe scurt

Situat în partea central-sudică a României, judetul Valcea ocupa 2- 2.4% din suprafata tarii, se întinde pe o suprafata de 5,765 km kmp, din care 42,2% este acoperita de paduri iar 55% de terenuri agricole si are o populatie de413.570 locuitori. Aproximativ 60% din populaţie aparţine grupurilor de populaţie activă (15-59 ani pentru bărbaţi şi  15-54 ani pentru femei), din care:


161.755în zonele urbane;
251.815 în zonele rurale..

Relieful judetului Valcea

Judeţul Vâlcea prezintă un relief variat cu circa 33% munţi incluzând şi depresiunea Loviştea, 20% dealuri şi depresiuni subcarpatice, 45% dealuri piemontane si 2% lunci, fiind marcat de pronunţate fragmentări, dispus în trepte de la N la S pe o diferenţă de nivel de 2274 m (între vârful Ciortea de 2426 altitudinea maximă si lunca Oltului, aflată la 152 m alt. în aval de Drăgăşani). Zona montană, ocupă treimea nordică a judeţului Vâlcea şi este reprezentată de creasta principală a M-ţilor Lotrului, Coziei si Cãpãţânii şi Dep. Loviştea. Munţii Lotrului, situaţi la nord de văile Latoriţa şi Lotru au inălţimi de 1800-2200 m în culmile principale, coborând către valea Lotrului la 800-1000m. Se remarcă relieful calcaros in muntele Turcinu, cheile Latori şi relieful glaciar din bazinul superior al Latoriţei. Munţii Fagăraş sunt reprezentaţi de c altitudini intre 2400 vf. Ciortea şi 900m. Munţii Cozia formează relief variat şi atractiv. Munţii Căpăţânii situaţi intre Latoriţa, Lotru, Olt şi depresiunile subcarpatice prezintă un relief foarte diversificat datorită structurii şi litologiei sale cu numeroase creste, turnuri, abrupturi, relief Vânturariţa şi relieful domol al cristalinului. Munţii Parâng puţin reprezentaţi în nord-vestul teritoriului judeţului se remarca prin culmi înalte de peste 2300 si prin relieful glaciar bine reprezentat prin circurile şi văile glaciar lacul glaciar Gâlcescu.

Depresiunea Loviştei cu altitudini intre 500-800 m este situată transversal faţă de Olt, este formată din compartimentele: Brezoi Titeşti la est de Olt şi pe văile Titeşti şi Băiaş.

Zona subcarpatică se caracterizează printr-un relief puternic fragmentat de numeroase văi cu direcţia generală nord-sud. Se caracterizează printr-un relief colinar cu altitudini cuprinse intre 600-800 m, având urmă Muscelele Argeşului, Subcarpaţii Vâlcei şi Subcarpaţii Olteniei. Suprafeţele relativ netede sunt reprezentate prin depresiunile subcarpatice Horezu şi Jiblea, valea largă a Oltului şi luncile principalilor săi afluenţi. În cadrul acestora sunt concentrate majoritatea localităţilor, cele mai importante căi de

comunicaţie, precum şi cele mai valorificarea resurselor teritoriului. Piemontul Getic formează treapta colinară joasă a judeţului fiind alcătuit din platouri piemontane care se lăţesc pe măsură ce coboară spre sud. Acestea sunt separate de văi largi cu lunci şi terase mărginite de versanţi puternic sau moderat înclinaţi. Culoarul larg al Oltului cu lunca extinsă şi terase subunităţi ale Piemontului şi anume: podişul Cotmeana şi cel , separă cele două al Olteţului de Vest.

 

 

 

Clima judetului Valcea - informaţii climatice: temperaturi medii, precipitaţii, viteza şi frecvenţa vântului, intensitatea radiaţiei incidente, nebulozitate, umiditate relativă pentru modelarea dispersiei noxelor în atmosferă etc. Circulaţia generală a atmosferei se caracterizează prin advecţii frecvente de ae temperat-oceanic din vest şi nord-vest (mai ales in semestrul cald), prin pătrunderi frecvente ale aerului temperat-continental din sectorul estic (mai ales in semestrul rece), prin advecţii relativ dese de aer tropical maritim din SV Zona în care se situează judeţul se caracterizează printr-un climat temperat continental moderat, cu uşoare influenţe mediteraneene în zona de deal.

Administrativ

Resedinta judetului este municipiul Ramnicu Valcea .

Din punct de vedere administrativ, judetul Vâlcea este împartit în 2 municipii, 9 orase si 78 de comune.

Economia judetului Valcea

Industria

Economia judetului Valcea este preponderent influentata de existenta marilor agenti economici de pe platforma chimica Rm.Valcea, care realizeaza 46,49% din productia industriala a judetului :

- SC OLTCHIM SA - una dintre cele mai mari companii de produse chimice din Romania, societate cu capital majoritar de stat(53%). Printre ceilalti actionari reprezentativi: Lindsell Enterprises LTD si SIF Oltenia

Uzinele Sodice Govora, societate cu capital majoritar privat
CET Govora, unitate aflata in administrarea Consiliului Judetean Valcea . Produce de abur tehnologic pentru unitatile de pe platforma si energie electrica in sistem de cogenerare

In industria extractiva , functioneaza unitati economice care utilizeaza resurse minerale locale : sare, carbune , petrol:


SNS SALROM Expl. Miniera Rm.Valcea - sare gema si in solutie
Sectia Extractie si Preparare Bistrita - calcar
SNLO Tg.Jiu - Expl. Miniera Berbesti, Alunu - carbune
Schela Dragasani si Babeni - petrol si gaze

In industria constructiilor de masini, avem unitati economice care produc echipamente pentru industria petrochimica si industria producatoare de autovehicule, elemente hidraulice, atât pentru piata interna cât si pentru cea externa

Industria energetica are reprezentare majora in judet, prin Sucursala HIDROCENTRALE Rm. Valcea, care exploateaza potentialul hidroenergetic al râurilor Lotru si Olt si administreza 14 hidrocentrale si 9 microhidrocentrale, cu o putere totala instalata: 1100MW si o productie energie electica : 2744GWh/an.

In ramura industriei alimentare, s-au infiintat, pe langa marile unitati de prelucrare a legumelor si fructelor existente ( in prezent parte a holdingului Oltchim) si unitati noi, moderne.

Infrastructura

Reteaua de drumuri la nivelul judetului masoara 2167 km, din care:

drumuri nationale : 485 km din care europene : 83,15 km;
drumuri judetene : 955km ( cca.50% modernizat);
drumuri comunale : 729 km ( cca. 25% modernizat)

Agricultura

Total teren arabil:                              80,348 ha
Deţinute de sectorul privat:             79,398 ha
Total producţie agricolă:

  1. Cereale:                                        207,075 tone
  2. Legume (total):                             114,080 tone
  3. Plante uleioase:                                1,077 tone
  4. Cartofi:                                            53,143 tone
  5. Furaje:                                           491.949 tone

Pomicultura si viticulture

Total teren arabil:                              80,348 ha
Deţinute de sectorul privat:             79,398 ha
Total producţie agricolă:

  1. Cereale:                                        207,075 tone
  2. Legume (total):                             114,080 tone
  3. Plante uleioase:                                 1,077 tone
  4. Cartofi:                                            53,143 tone
  5. Furaje:                                           491.949 tone

Prioritati si oportunitati de dezvoltare si modernizare a exploatatiilor agricole in judetul nostru sunt identificate in domeniile: cresterea animalelor, pomicultura - viticultura si apicultura.

In Regiunea Sud – Vest Oltenia, judetul Valcea ocupa primul loc in ceea ce priveste cresterea animalelor ca numar de bovine ( 109.000 capete) si ca suprafete cultivate cu pomi (inclusiv pepiniere), respectiv cu 14.049 ha.

Turismul

Turismul in judetul Valcea este o prioritate si in acelasti timp un real potential economic. Prin dezvoltarea turismului s-a devzoltat implicit si activitatea in servicii, ponderea personalului angajat in servicii fiind in crestere.

Cu cele 4 localitati ale judetului nostru: Baile Govora, Calimanesti-Caciulata, Olanesti si Voineasa, atestate ca statiuni turistice de interes national si Horezu – localitate atestata ca statiune de interes local , ne situam pe locul doi pe tara, alaturi de judetul Prahova, ca numar de statiuni , dupa judetul Constanta.