A A A

Organizare si atributii

 

Atributiile structurilor din cadrul D.A. Valcea

 

Directia pentru Agricultura Valcea este responsabila cu implementarea la nivel judetean a strategiei si Programului de guvernare în domeniile agriculturii si productiei alimentare, îmbunatatirilor funciare, precum si în domeniile conexe: fitosanitar, conservarea si managementul durabil al solurilor si al resurselor genetice vegetale si animale.

 

Serviciul Inspectii, implementare politici si statistici agricole îndeplineste urmatoarele atributii:

 • raspunde de implementarea legislatiei în vigoare pentru sectorul fructelor si legumelor proaspete;
 • verifica, prin sondaj, respectarea conformitatii cu standardele de comercializare a fructelor si legumelor proaspete pe întreaga filiera de produs;
 • efectueaza controlul si elibereaza certificatul de conformitate pentru fructele si legumele proaspete provenite din import sau destinate exportului;
 • verifica documentatia si facturile pentru loturile de legume si fructe care se supun standardelor de calitate pe filiera de comercializare;
 • verifica, prin sondaj, modul de realizare a autocontrolului privind respectarea standardelor de comercializare, de catre operatorii care au dotarea si structura organizatorica necesara si care sunt atestati de M.A.D.R. prin Autoritatea de Coordonare a I.S.C.T.P.V.L.F.;
 • întocmeste baza de date a operatorilor din sectorul de fructe si legume si asigura reactualizarea acestora; asigura controlul de conformitate cu standardele de comercializare a fructelor si legumelor proaspete care urmeaza procedura de retragere de la comercializare;
 • verifica documentatia si vizeaza autorizatiile de plantarea si defrisare a plantatiilor de pomi si arbusti fructiferi;
 • verifica modul de realizare a tehnologiilor de productie si a bunelor practici agricole;
 • constata contraventiile si aplica sanctiunile prevazute de actele normative în vigoare;
 • îndeplineste si alte atributii reiesite din legislatia în vigoare;
 • verifica modul de respectare a prevederilor Regulementelor (CE) nr. 491/2009, nr. 555/2008, nr. 607/2008, nr. 436/2009 precum si ale prevederilor Legii viei si vinului în sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002 si ale altor acte normative specifice, în vigoare;
 • verifica conformitatea produselor vitivinicole din punct de vedere al compozitiei fizico-chimice si caracteristicilor organoleptice si modul de prezentare si comercializare a acestora;
 • verifica respectarea prevederilor legale privind sistemul de declaratii si de evidenta obligatoriu în sectorul vitivinicol, conform prevederilor O.M. nr. 75/2004; OM nr. 234/2004; OM nr. 487/2009;
 • efectueaza trasabilitatea produselor vitivinicole provenite din import sau comertul intracomunitar, conform prevederilor OM nr. 80/2010;
 • controleaza calitatea, provenienta, autenticitatea si naturaletea vinurilor de masa, vinurilor cu indicatie geografica (IG) si a vinurilor cu Denumire de Origine Controlata, conform prevederilor OM nr. 52/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;
 • verifica respectarea legislatiei privind înfiintarea si defrisarea plantatiilor viticole, verifica si actualizeaza datele înscrise în registrul Plantatiilor Viticole;
 • verifica modul de respectare a prevederilor legale referitoare la practicile si tratamentele autorizate aplicate vinurilor si produselor pe baza de vin, în etapele de producere, conditionare, maturare si îmbuteliere;
 • autorizeaza spatiile destinate comercializarii cu amanuntul a vinului de masa în vrac si verificarea mentinerii conditiilor de autorizare conform prevederilor O.M. nr. 224/2008;
 • aproba planurile individuale si efectueaza receptia cantitativa si calitativa atât a lucrarilor de executie cât si a masurilor eligibile din cadrul programelor de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole derulate cu fonduri comunitare, conform prevederilor O.M. nr. 247/2008 cu modificarile si completarile ulterioare;
 • colaboreaza cu alte institutii abilitate pentru verificare si control: ANPC, Garda Financiara, Inspectorate de Politie;
 • constata contraventiile si aplica sanctiunile prevazute de actele normative în vigoare;
 • îndeplineste si alte atributii reiesite din legislatia în vigoare;
 • efectueaza controlul activitatii organismelor de inspectie si certificare aprobate pe teritoriul României, în conformitate cu tematica si programul activitatii de control si supraveghere a organismelor de inspectie si certificare conform Regulamentului (C.E.) nr. 834/2007, precum si a Ordinului nr. 65/2010 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare si de supraveghere a organismelor de control;
 • realizeaza inspectii pe teren la operatori, în conformitate cu programul stabilit si aprobat, pe baza esantionului transmis de catre M.A.D.R.;
 • întocmeste rapoarte de evaluare care cuprind masurile ameliorative, necesare a fi întreprinse de organismele de inspectie si certificare pentru corectarea eventualelor neconformitati identificate; transmite catre M.A.D.R., rapoartele de evaluare emise în urma controlului efectuat la operatorii supusi sistemului de inspectie si certificare;
 • îndeplineste si alte atributii reiesite din legislatia în vigoare;
 • verifica modul de respectare a prevederilor legislatiei nationale si comunitare în domeniul organismelor modificate genetic (OMG), precum si ale altor acte normative specifice, în vigoare;
 • efectueaza campania de informare si mediatizare a legislatiei în domeniul organismelor modificate genetic a tuturor potentialilor cultivatori de plante modificate genetic (persoane fizice sau juridice);
 • verifica modul în care cultivatorii de plante modificate genetic aplica masurile de asigurare a coexistentei culturilor modificate genetic cu cele ecologice sau conventionale, si verifica respectarea distantei de izolare stabilita prin legislatia în vigoare;
 • inventariaza suprafetele cultivate cu plante modificate genetic, astfel încât sa existe o corelatie între suprafata cultivata si cantitatea de samânta folosita la semanat, mentionata pe documente;
 • specifica suprafata cultivata cu porumb conventional, declarata ca zona de refugiu în interiorul sau lânga parcela cultivata cu porumb MON 810, a carei productie va fi considerata modificata genetic;
 • participa efectiv la actiunile de evaluare a productiei de plante modificate genetic (pentru fiecare sola si total unitate) si întocmirea proceselor verbale de recoltare pe sole;
 • asigura si urmareste transabilitatea productiei pentru toti cultivatorii de plante modificate genetic, conform protocolului încheiat între cele 4 autoritati responsabile (M.A.D.R., Garda Nationala de Mediu, ANSVSA si ANPC); sesizeaza alte organisme – Garda Nationala de Mediu, ANSVSA si ANPC, pentru neregulile constatate, în aplicarea masurilor ce se impun, în astfel de situatii;
 • efectueaza inspectii la Centrele de Testare a Soiurilor, statiuni de cercetare/dezvoltare, fermieri, universitati, care cultiva în scop stiintific plante modificate genetic si participa la lucrarile de distrugere a resturilor vegetale rezultate dupa recoltarea acestora;
 • îndeplineste si alte atributii reiesite din legislatia în vigoare;
 • verifica modul de respectare a prevederilor Regulementului (CE) nr. 2003/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale altor acte normative specifice, în vigoare;
 • întocmeste si actualizeaza periodic baza de date a operatorilor autorizati care produc, depoziteaza si comercializeaza îngrasaminte chimice;
 • verifica cerintele speciale pentru îngrasamintele care au în compozitie un procent de peste 28% azot; supravegheaza modul de prelevare a probelor în vederea efectuarii testului de rezistenta la detonabilitate, în unitatile de producere a îngrasamintelor;
 • întocmeste planul de control privind aplicarea prevederilor legale în domeniul îngrasamintelor chimice; urmareste modul de depozitare, ambalare, etichetare, precum si documentele de însotirea îngrasamintelor chimice;
 • interzice comercializarea cantitatilor de îngrasaminte care nu corespund cerintelor prevazute în legislatia în vigoare;
 • constata contraventiile si aplica sanctiunile prevazute de actele normative în vigoare;
 • îndeplineste si alte atributii reiesite de legislatia în vigoare;
 • monitorizeaza si verifica operatorii economici din sectorul zootehnic, al producerii si comercializarii furajelor;
 • verifica pe baza tematicilor aprobate de catre conducerea MADR sau în baza deciziilor sau dispozitiilor conducerii DA Valcea, respectarea legislatiiei de catre operatorii economici care îsi desfasoara activitatea în sectorul zootehnic;
 • întocmeste rapoarte, note, informari cu privire la aspectele constatate în urma inspectiilor realizate; constata contraventiile si aplica santiunile prevazute de actele normative în vigoare;
 • urmareste si verifica modul în care se respecta si se aplica actele normative privind protectia indicatiilor geografice, a denumirilor de origine si a atestatelor de specificitate (certificarea caracteristicilor specifice) pentru produsele agricole si produsele alimentare, în vederea obtinerii recunoasterii si protectiei acestora pe piata Uniunii Europene;
 • controleaza în conditiile legii, operatorii economici care desfasoara activitati în domeniul productiei, depozitarii, transportului si comercializarii produselor alimentare;
 • constata contraventiile si aplica santiunile prevazute de actele normative în vigoare;
 • verifica modul de respectare a prevederilor O.U.G. nr. 12/2006 si a O.U.G. nr. 141/2002 cu completarile si modificarile ulterioare si ale altor acte normative în vigoare;
 • verifica existenta contractelor de vânzare-cumparare, a contractelor de prestari servicii si a borderourilor de achizitii în regim special, în cazul producatorilor agricoli, persoane fizice, existenta actelor de transport a cerealelor de la punctul de recoltare pâna la depozitele de cereale, a rapoartelor de productie si întocmirea facturilor fiscale, conform bonurilor de macinis, în cadrul operatorilor care desfasoara activitati de procesare a cerealelor;
 • verifica existenta la partenerii de pe filiera cerealelor a echipamentelor si/sau a serviciilor electronice pentru evidenta, prelucrarea si furnizarea datelor;
 • verifica contractele de asigurarea împotriva factorilor naturali de risc pentru depozitul licentiat si pentru semintele de consum depozitate, aferente certificatelor de depozit eliberate;
 • constata contraventiile si aplica santiunile în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 12/2006, a Ordinului M.A.D.R. nr. 512/2009 si H.G. nr. 807/2009;
 • aplica masurile legislative necesare, inclusiv cele cuprinse în cadrul Proiectului PHARE „Sprijin pentru crearea si consolidarea Sistemului de Informatii Agricole” în vederea organizarii, implementarii si functionarii sistemului informational de piata agricola judetean;
 • aplica masurile necesare îndeplinirii obligatiilor privitoare la transferul de informatii agricole catre M.A.D.R., corespunzator cu cerintele U.E. si în conformitate cu prevederile din legislatia nationala;
 • identifica pe baza informatiilor de piata fenomene care distorsioneaza functionarea pitelor pe filiere de produs, raporteaza catre M.A.D.R. si propune masuri de reglementare a acestora;
 • promoveaza si realizeaza colectarea, procesarea si diseminarea datelor statistice care privesc sectorul agroalimentar în conformitate cu normele, tehnicile si standardele statistice în materie;
 • asigura interconexiune si conexiune si legatura între componentele teritoriale sistemului informational al M.A.D.R. si Sistemul Statistic National;
 • coopereaza cu ceilalti producatori de statistici oficiale din judet pentru efectuarea cercetarilor statistice prevazute în Programul statistic national anual;
 • întocmeste lunar „Situatia efectivelor si productiei animalelor domestice” din judet pe sectoare de activitate; culege, prelucreaza, centralizeaza si transmite la MADR datele privind „Suprafata productiva de primavara la data de 15 iunie…” pe judet pe forme de proprietate (cercetarea statistica AGR.2a);
 • culege, prealucreaza, centralizeaza si transmite la MADR datele privind „Situatia recoltata si productia obtinuta, aplicarea îngrasamintelor, amentamentelor si pesticidelor, plantarilor si defrisarilor de vii si pomi în anul…”(cercetarea statistica Agr.2b);
 • întocmeste anual în luna decembrie la termenul solicitat de MADR „Balanta suprafetelor arabile si inventarierea culturilor însamântate în toamna anului…”pe total judet si sectoare de proprietate;
 • întocmeste anual în luna decembrie situatia tractoarelor si utilajelor agricole; întocmeste situatia privind starea de vegetatie a culturilor, pe judet si sectoare de activitate, la termenele solicitate de MADR;
 • efectueaza estimari privind productia principalelor culturi agricole pe total judet si sectoare de activitate, la solicitarea MADR în conformitate cu cerintele regulamentelor UE;
 • realizeaza operativa privind stadiul lucrarilor agricole, pe total judet si pe sectoare de activitate; participa la pregatirea, organizarea si efectuarea recesamântului general agricol, conform principiilor si recomandarilor internationale asa cum se stabileste de conducerea MADR conform legislatiei în vigoare;
 • colaboreaza cu:
  • responsabilii INS din judet în vederea acoperirii cerintelor statistice la nivel judetean;
  • reprezentantii asociatiilor de fermieri, asociatiilor profesionale si interprofesionale, cu C.A. judetene în vederea colectarii datelor statistice specifice colectate;
  • colectivele de specialitate din cadrul D.A.J. Valcea si M.A.D.R. – în vederea desfasurarii activitatii – asigura confidentialitatea datelor;
 • raspunde si altor cerinte ce revin prin acte normative sau care sunt repartizate de conducerea D.A.J. sau MADR privind informatii operative si/sau statistice;
 • coordoneaza activitatea RICA la nivelul judetului si pune în practica angajamentele asumate prin Documentul de pozitie pentru cap. 7 – Agricultura;
 • pregateste si implementeaza planul constructiei institutionale RICA la nivelul judetului;
 • reprezinta MADR si Agentia de Legatura RICA pentru România la nivelul judetului si coordoneaza toate activitatile specifice de pe raza judetului conform planului anual repartizat de MADR;
 • colecteaza informatii contabile de la exploatatiile agricole de pe raza judetului conform planului de selectie distribuit de catre reprezentantii MADR la instruirile anuale;
 • asigura respectarea planului de selectie a colectorilor de date privati, la nivelul judetului si acorda consultanta participantilor la ancheta;
 • centralizeaza si efectueaza prima validare a chestionarelor de la colectarii de date privati, pe care le transmite Biroului RICA-MADR în termenele de livrare aprobate prin planul anual, pentru validarea finala si transmiterea lor la CE;
 • colaboreaza cu Biroul RICA-MADR în vederea desfasurarii activitatii în conformitate cu legislatia nationala si comunitara în domeniu si asigura confidentialitatea datelor;
 • reprezinta MADR si Agentia de Legatura RICA pentru România si coordoneaza activitatea din domeniu pe raza judetului de resedinta;
 • pregateste exploatatiile agricole participante la reteaua de informatii contabile în vederea completarii formularelor fisei exploatatiei conform reglementarilor CE;
 • întocmeste lista exploatatiilor participante, dispuse si capabile sa completeze fisele de exploatatie în conformitate cu planul de selectie cu defalcarea exploatatiilor participante selectate, pe categorii de exploatatie;
 • pastreaza modul de codificare a exploatatiilor agricole participante RICA si asigura continuitatea anchetei; colecteaza împreuna cu colectorii de date privati informatii contabile de la exploatatiile agricole din judet în vederea realizarii planului de selectie transmis anual de catre Agentia de Legatura la instruirile anuale;
 • receptioneaza fisele exploatatiilor agricole trimise de catre colectorii de date privati si verifica corectitudinea datelor completate:
  • concordanta între diferitele rubrici ale chestionarului exploatatiei;
  • daca exploatatiile anchetate anual anterior participa în continuare la ancheta;
  • exploatatiile anchetate corespuns planului de selectie;
  • concordanta între diferite rubrici ale fisei exploatatiei;
 • returneaza fisele incomplete sau cu abateri evidente pentru refacere;
 • efectueaza prima validare a chestionarelor pe care, le transmite Biroului RICA – MADR, în termenele de livrare aprobate prin planul anual pentru validarea finala si transmiterea lor la CE;
 • la solicitarea biroului RICA din cadrul MADR corecteaza erorile aparute în sistemul de verificare a CE pâna
 • la aprobarea chestionarelor de catre DAJ Valcea a C.E.;
 • elaboreaza raportul asupra implementarii planului de selectie a exploatatiilor agricole participante la RICA;
 • colaboreaza cu asociatiile de fermieri, asociatiile profesionale si interprofesionale în vederea identificarii de noi exploatatii participante la ancheta;
 • verifica prin deplasari în teritoriu îndeplinirea sarcinilor de catre colectorii de date privati;
 • asigura instruirea colectorilor de date privati ori de câte ori e nevoie;
 • asigura consultanta de specialitate personalului din fermele selectionate pentru a participa la ancheta RICA;
 • colaboreaza cu:
  • responsabilii RICA din judet în vederea acoperirii planului de selectie regional;
  • reprezentanti ai asociatiilor de fermieri, asociatiile profesionale si interprofesionale în vederea identificarii fermierilor participanti la RICA;
  • biroul RICA – MADR, în vederea desfasurarii activitatii în conformitate cu legislatia nationala si comunitara în domeniu si asigura confidentialitatea datelor;
 • gestioneaza la nivelul judetului potentialul de productie viti-vinicol în conformitate cu cerintele Registrului plantatiilor viticole (defrisari, plantari, drepturi de plantare/replantare, transfer drepturi, declaratii de recolta, productie si stocuri);
 • gestioneaza la nivelul judetului Registrul Industriilor viticole în conformitate cu prevederile Ordinului MAPAM nr. 71/2004;
 • asigura respectarea prevederilor Ordinului MAPDR nr. 487/2009 pentru aprobarea modelului de carnet de viticultor si implementarea acestuia în domeniul comercializarii productiei de struguri pentru vin;
 • asigura implementarea, monitorizarea si controlul aplicarii si respectarii reglementarilor comunitare în sectorul vegetal;
 • monitorizeaza modul de întocmire a fiselor tehnologice pe culturi la nivelul judetului si asigura prin specialistii proprii implementarea de tehnologii, soiuri si hibrizi noi;
 • coordoneaza monitorizarea suprafetelor afectate de factorii naturali de risc;
 • verifica si centralizeaza documentatia depusa de producatorii agricoli privind suprafetele afectate de calamitati;
 • autorizeaza spatiile de depozitare pentru produsele agricole, monitorizeaza modul de receptionare, depozitare si pastrare în spatii cu aceasta destinatie a productiei;
 • participa la actiunea de verificare în teren a documentelor privind îndeplinirea conditiilor pentru
 • functionarea depozitelor, a conditiilor tehnice si financiare în vederea eliberarii licentei de depozit;
 • organizeaza prelevarea de probe de grâu pentru determinarea calitatii acestuia;
 • coordoneaza activitatea de eliberare a autorizatiilor pentru cultivarea plantelor ce sunt prelucrate în scop licit, destinate utilizarii în industrie si/sau alimentatie;
 • contractele încheiate între producatorii agricoli si procesator/cumparator, pentru a certifica îndeplinirea obligatiilor ce revin producatorilor agricoli si unitatilor de procesare;
 • verifica unitatile de procesare pentru respectarea conditiilor de autorizare în vederea eliberarii autorizatiilor procesatorilor de fibre de in si cânepa;
 • verifica respectarea si mentinerea conditiilor de recunoastere de catre grupului de producatori recunoscute;
 • rezolva corespondenta din sectorul vegetal si solutioneaza alte probleme si sarcini ce îi revin prin acte normative sau îi sunt repartizate, în termenele stabilite;
 • analizeaza caietul de sarcini depus de solicitanti pentru atestarea unor produse traditionale, în conformitate cu prevederile Ordinului MAPDR nr. 690/2004 – pentru aprobarea Normei privind conditiile si criteriile pentru atestarea produselor traditionale si dupa caz, înainteaza documentatia catre MADR pentru înscrierea în Registrul de atestare a produselor traditionale si eliberarea atestatului;
 • înregistreaza si avizeaza pâna la data de 1 iunie a fiecarui an, fisele de înscriere în agricultura ecologica a operatorilor care produc, proceseaza, depoziteaza, comercializeaza sau importa produce ecologice, conform legislatiei comunitare, nationale în domeniu;
 • transmit, în format electronic la MADR, respectiv la Compartimentul de agricultura ecologica, pâna la data de 30 a fiecarei luni, Centralizatorul operatorilor înregistrati în agricultura ecologica, conform cu Anexa 8 din Ordinului ministrului nr. 219/2007, cu modificarile si completarile ulterioare
 • elaboreaza, pâna la sfârsitul fiecarui an, Lista operatorilor din agricultura ecologica, înregistrati în judet, conform modelului elaborat de MADR;
 • întocmesc baza de date statistice privind suprafetele în conversie si certificate productiile medii prognozate si realizate la nivel regional;
 • initiaza si organizeaza – în colaborare cu Camera Agricola judeteana si alte organizatii de profil, actiuni în vederae promovarii agriculturii ecologice prin organizarea de simpozioane, mese rotunde, expozitii de produse ecologice;
 • initiaza actiuni în vederea promovarii vânzarilor de produse ecologice pe piata interna si externa prin facilitarea de întâlniri între producatori, procesatori, importatori, exportatori si principalele supermarket-uri si încurajarea formarii grupurilor de producatori la nivel local;
 • acorda consultanta producatorilor care doresc sa practice agricultura ecologica;
 • participa la programele de pregatire si la alte manifestari organizate de MADR în domeniul agriculturii ecologice;
 • îndeplinesc si alte sarcini primite de la nivel central;
 • analizeaza cererile de autorizare a cultivatorilor de plante modificate genetic si elibereaza autorizatiile;
 • verifica si introduce în Registrul judetean datele referitoare la suprafetele cultivate cu plante modificate genetic, provenienta semintei soiurile cultivate, productiile realizate, destinatia a cestora;
 • urmareste completarea si transmiterea la timp de catre cultivatori a anexelor referitoare la evidenta cultivatorilor de plante modificate genetic;
 • verifica si transmite periodic Compartimentului OMG din cadrul MADR în format electronic informatiile referitoare reiesite din legislatia în vigoare necesare constituirii Registrului national;
 • întocmeste si actualizeaza periodic baza de date a operatorilor autorizati care produc, depoziteaza si comercializeaza îngrasamintele chimice;
 • întocmeste situatia privind necesarul si consumul anual de îngrasaminte pentru agricultura;
 • colaboreaza cu autoritatile competente pentru implementarea legislatiei în domeniul îngrasamintelor chimice;
 • îndruma tehnic activitateea în domeniul gestionarii fertilizantilor dupa normele comunitare si emite certificate de abilitate pentru import îngrasaminte;
 • coordoneaza programe privind amendarea solurilor acide si alcaline;
 • avizeaza si urmareste realizarea si fundamentarea finantarii programului privind executarea studiilor pedologice si agrochimice si a sistemului de monitorizare sol-teren pentru suprafetele cu destinatie agricola si a celor privind protectia solurilor;
 • monitorizeaza calitatea solurilor si analizeaza si avizeaza-aproba schimbarea categoriei de folosinta a terenului agricol, potrivit legii;
 • receptioneaza si admit la decontare studiile pedologice si agrochimice avizate favorabil de catre comisia numita în acest scop;
 • participa alaturi de primariile din localitatile declarate zone vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole la, elaborarea Planului de actiuni la nivel local, care va cuprinde masuri din Programul cadru de actiune tehnic pentru realizarea programului de actiune în zonele vulnerabile la poluarea cu nitrati, termene de realizare, surse de finantare si masuri de implementare;
 • elaboreaza, actualizeaza si transmite periodic la MADR baza de date în domeniul energiilor regenerabile, calitatii solului si a suprafetelor irigate;
 • colaboreaza cu autoritatile competente pentru implementarea pachetului legislativ „energii regenerabile – schimbari climatice” în conformitate cu reglementarile UE;
 • participa la elaborarea „Strategiei nationale de dezoltare a resurselor de biomasa”;
 • promoveaza utilizarea surselor de energie regenerabila, în conformitate cu reglementarile UE si cu programele de dezvoltare a agriculturii si a spatiului rural;
 • implementeaza în aria de responsabilitate a DAJ prevederile legislatiei nationale si europene cu privire la îmbunatatirile funciare, fond funciar si protectia mediului;
 • verifica realitatea si legalitatea documentelor de constituire, divizare, comasare sau dupa caz, reorganizarea, dizolvarea si lichidarea organizatiilor de îmbunatatiri funciare denumite în continuare OIF sau a federatiilor de organizatii de îmbunatatiri funciare, denumite în continuare FOIF sau de reorganizare a asociatiilor utilizatorilor de apa pentru irigatii (AUAI) si a celor de transmitere gratuita a infrastructurii de îmbunatatiri funciare si întocmeste referat catre Oficiul de reglememntare a organizatiilor de îmbunatatiri funciare denumit în continuare OROIF din MADR în care prezinta constatarile rezultate din analiza documentatiei de constituire sau reorganizare si propune OROIF avizarea sau respingerea cererii solicitantului;
 • solicita OROIF formularea unor solutii unitare privind rezolvarea diferitelor situatii concrete aparute pe parcursul constituirii OIF la nivel national;
 • propune membrii consiliilor de sucursala ale Administratiei Nationale a Îmbunatatirilor Funciare denumita în continuare ANIF conf. H.G. nr. 1874/2005;
 • propune membrii consiliului de unitate de administrare ANIF numiti prin decizia directorului executiv al DA valcea;
 • solicita informatii si rapoarte din partea OIF sau FOIF privind exploatarea si întretinerea infrastructurii de îmbunatatiri funciare ce le-a fost trasnmisa în folosinta sau proprietate, completeaza baza de date si raporteaza OROIF conform instructiunilor emise de acesta
 • analizeaza documentele privind scoaterea din circuitul agricol a terenurilor si propune avizarea sau dupa caz, aprobarea scoaterii terenurilor din circuitul agricol;
 • verifica realitatea si legalitatea documentelor înaintate de beneficiari si încadrarea sumelor solicitate prin cereri de acordarea subventiilor în disponibilul ramas din cuantumul maxim al subventiei pentru activitata de irigatii conform prevederilor legale, precum si a documentelor privind decontarea studiilor, a proiectelor si a lucrarilor de amenajare, ameliorare si punerea în valoare a terenurilor degradate si poluate;
 • solicita informatii si rapoarte din partea OIF si FOIF privind exploatarea si întretinerea infrastructurii de IF si difuzeaza informatii utile OIF si FOIF; monitorizeaza activitatile cu privire la fondul funciar si îmbunatatiri funciare si întocmeste periodic balanta
 • terenurilor si stadiul privind circulatia juridica a terenurilor (piata funciara) din intravilanul si extravilanul localitatilor potrivit legii;
 • tine evidenta si actualizeaza lista persoanelor fizice atestate de MADR ca evaluatori funciari;
 • fundamenteaza si propune programele prioritare de amenajare si ameliorare a terenurilor agricole degradate, constituite în perimetre de ameliorare si propune spre aprobare notele de fundamentare si fisele perimetrelor de ameliorare;
 • face constatarea contraventiilor si aplica sanctiuni privind exploarea, întretinerea, reparatiile si protectia amenajarilor de IF prin specialistii nominalizati prin ordinul ministrului si controleaza modul în care sunt respectate normele privind evidenta, protectia, folosirea si ameliorarea fondului funciar de catre toti detinatorii de terenuri cu destinatie agricola, indiferent de forma de proprietate

 

Compartimentul financiar–contabilitate, administrativ, achizitii, resurse umane îndeplineste urmatoarele atributii:

 • organizeaza si urmareste evidenata angajamentelor bugetare în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice în acest scop;
 • în cursul exercitiului bugetar anual, în colaborare cu unitatile subordonate, asigura întocmirea de propuneri de rectificare a bugetului aprobat;
 • întocmeste situatiile financiare trimestriale si anuale compuse din bilant, cont de executie bugetara si anexe si asigura depunerea acestora la minister, la termenele stabilite de acesta;
 • întocmeste instructiunile privind efectuarea platilor directe aferente sumelor autorizate;
 • asigura întocmirea necesarului de fonduri si transmiterea acestuia la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale în vederea efectuarii cererilor de deschidere de credite pe baza solicitarilor din cadrul D.A.J. Valcea si a analizei stadiului executiei bugetului aprobat;
 • asigura relatiile D.A.J. Valcea cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Directiile judetene de trezorerie, Curtea de Conturi si alte institutii cu atributii de control pe linia activitatii financiar-contabile, privind îndeplinirea obligatiilor ce îi revin, prevazute de actele normative în vigoare ;
 • asigura întocmirea contului de executie pentru platile directe efectuate;
 • elaboreaza si prezenta spre aprobare Trezoreriei Programul de finantare a investitiilor, urmareste realizarea acestuia si ia masuri de tinere a evidentei operative a operatiunilor financiar-contabile ce deriva din acesta;
 • înregistreaza în evidenta financiar-contabila a tuturor operatiunilor cu caracter economico-financiar care au loc în cadrul unitatii pe baza de documente legale, întocmite si aprobate conform instructiunilor de aplicare a Planului de conturi si a actelor normative în vigoare;
 • controleaza tinerea evidentei sintetice si analitice a cheltuielilor dupa natura lor;
 • inventariaza anual patrimoniul unitatii efectuând valorificarea acesteia;
 • întocmeste notele contabile si a centralizatoarelor pentru debitarea, respectiv creditarea conturilor;
 • efectueaza, chenzinal sau ori de câte ori este nevoie, platile drepturilor banesti (salarii, indemnizatii, concedii de odihna, concedii medicale, sporuri, etc.);
 • întocmeste planul de casa;
 • întocmeste evidenta contabila a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, materiilor, materialelor, mijloacelor banesti;
 • asigura încadrarea în plafoanele alocate pentru plata utilitatilor: energie electrica si termica, convorbiri telefonice, etc.
 • asigura fundamentarea pe baza propunerilor si situatiilor de lucrari, a planului de investitii si cheltuieli pentru reparatii capitale la obiectivele de investitii ale directiei, finantate de la bugetul de stat în functie de volumul alocat;
 • asigura fundamentarea si sustine propunerile pentru utilaje si dotare, împarte fondurile, intervine pentru suplimentarea sau respectarea acestora;
 • întocmeste documentatiile pentru avize de combustibil, asigura înaintarea si sustinerea acestora la organele avizatoare pentru obtinerea acordurilor;
 • analizarea documentatiilor pentru scoaterea din functiune fondurilor fixe si pentru casarea mijloacelor fixe apartinând unitatilor subordonate, conform legislatiei;
 • elaboreaza documentatiile privind acordul pentru transferuri de fonduri fixe între unitatile bugetare;
 • asigura participarea, conform legislatiei, la adjudecarea executiei lucrarilor de constructii, la receptionarea acestora în vederea asigurarii calitatii, sigurantei si durabilitatii constructiilor;
 • verifica respectarea si aplicarea normelor metodologice în contractarea si achizitionarea lucrarilor de proiectare si executie, a derularii fondurilor de la buget;
 • asigura procurarea în limitele bugetului aprobat, a materialelor administrativ-gospodaresti, rechizite, etc., cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice;
 • organizeaza activitatea de întretinere si curatire a locurilor de munca, a echipamentelor de birou, a instalatiilor sanitare, de iluminat si încalzire;
 • întocmirea si tinerea la zi a evidentei tehnico-operative a aprovizionarii cu materiale si piese de schimb;
 • organizeaza si raspunde de paza sediului institutiei;
 • asigura programul de întretinere revizii si reparatii a mijloacelor fixe, masinilor si a utilajelor din dotarea unitatii;
 • asigura eliberarea foilor de parcurs si acorda viza de buna circulatie rutiera a mijloacelor de transport;
 • ia masuri în vederea organizarii activitatii de întretinere si reparare a mijloacelor de transport din dotarea unitatii în conditii de siguranta în circulatie;
 • gestioneaza bonurile de consum si a piesele de schimb pentru mijloacele de transport din dotare;
 • asigura activitatea de secretariat, asigurând primirea si înregistrarea tuturor documentelor interne sau din afara institutiei precum si expedierea acestora;
 • gestioneaza timbrele si a marcile postale;
 • raspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la confectionarea, folosirea si evidenta stampilelor si sigiliilor;
 • asigura evidenta, selectionarea, pastrarea documentelor create si detinute în arhiva directiei;
 • asigura organizarea instruirii salariatilor institutiei în domeniul securitatii si sanatatii în munca( instruirea se realizeaza periodic, prin modalitati specifice stabilite de comun acord de catre conducatorul institutiei, comitetul de securitate si sanatate în munca si sindicat sau reprezentantii salariatilor);
 • întocmirea si supunerea spre aprobarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, a structurii organizatorice, a statului de functii si de personal ;
 • verifica si asigura îndeplinirea conditiilor pentru selectarea si angajarea personalului;
 • asigura stabilirea drepturilor salariale ale personalului în conformitate cu actele normative în vigoare; ia masuri pentru întocmirea si pastrarea contractelor individuale de munca, a dosarelor personale si a carnetelor de munca ale salariatilor;
 • întocmeste planul anual de formare profesionala a personalului si urmareste modul lor de realizare;
 • întocmeste documentele de angajare si de încetare a raporturilor de munca sau de serviciu, dupa caz, pentru salariati;
 • întocmeste si actualizeaza evidenta permanenta a vechimii în munca a personalului în vederea acordarii drepturilor generate de aceasta, în conformitate cu prevederilor legale în vigoare;
 • întocmeste programarea concediilor de odihna si urmareste respectarea acesteia;
 • asigura procesul de evaluare a performantelor profesionale individuale, în scopul aplicarii corecte a procedurilor de evaluare;
 • ia masuri pentru întocmirea si pastrarea contractelor individuale de munca, a dosarelor personale si a carnetelor de munca ale salariatilor;
 • pe baza regulamentului de organizare si functionare cadru aprobat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, ia masuri pentru întocmirea si supunerea spre aprobare a regulamentului de organizare si functionare al unitatii;
 • asigura procesul de întocmire a fiselor de post pentru toate functiile prevazute în statul de functii aprobat;
 • întocmeste si asigura transmiterea în termen a darilor de seama statistice privind forta de munca si cheltuielile de personal si toate celelalte situatii privind salariatii directiei;

Compartimentului juridic îndeplineste urmatoarele atributii:

 • asigura cadrul necesar respectarii de catre toti salariatii a procedurilor legale care au aplicabilitate in activitatea interna a directiei;
 • urmareste , din punc de vedere al formei, întocmirea contractelor comerciale si civile si solutionarea neîntelegerilor generate de încheierea si executarea acestora;
 • urmareste obtinerea copiilor de pe sentintele sau deciziile pronuntate de instantele de judecata, precum si legalizarea si investirea lor cu formula executorie, dupa ce acestea au ramas definitive;
 • asigura comunicarea catre compartimentul financiar-contabilitate a titlurilor executorii pentru a fi operate;
 • la solicitarea compartimentului financiar–contabilitate, administrativ, achizitii, resurse umane, asigura procesul de verificare si îndrumare a activitatii de urmarire a debitelor;
 • la solicitarea compartimentului financiar–contabilitate, administrativ, achizitii, resurse umane, recomanda masurile necesare pentru prevenirea litigiilor patrimoniale si a pagubelor care fac obiectul acestor litigii;
 • ia masuri pentru organizarea bazei de documentare a institutiei care include colectia de monitoare oficiale;
 • ia masuri pentru aducerea la cunostinta compartimentelor din cadrul directiei a actelor normative aparute, asigurând asistenta juridica pentru aplicarea corecta a cestora;
 • Elaborează programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor identificate la nivelul instituţiei, în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri;
 • Elaborează documentaţia de atribuire sau în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, în colaborare cu serviciile sau compartimentele care relevă necesitatea şi oportunitatea achiziţiei, în funcţie de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire;
 • Îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 ;
 • Propune componenţa comisiilor de evaluare pentru fiecare contract care urmează a fi atribuit;
 • Elaborează notele justificative în toate situaţiile în care procedura de atribuire propusă pentru a fi aplicată este alta decât licitaţia deschisă sau cea restrânsă, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi cu avizul compartimentului juridic;
 • Asigură activitatea de informare şi de publicare privind pregătirea şi organizarea licitaţiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum şi alte informaţii care să edifice respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţii publice;
 • Asigură aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza proceselor verbale şi a hotărârilor de licitaţii, prin încheierea contractelor de achiziţie publică;
 • Colaborează cu serviciile şi compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor legate de procedura de atribuire şi pentru urmărirea contractelor încheiate (derularea acestora fiind responsabilitatea celor implicaţi);
 • Urmăreşte şi asigură respectarea prevederilor legale, la desfăşurarea procedurilor privind păstrarea confidenţialităţii documentelor de licitaţie şi a securităţii acestora;
 • Asigură constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei, document cu caracter public;
 • Operează modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor, când situaţia o impune, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi avizul compartimentului financiar contabil;
 • Întocmeşte şi transmite către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi   Monitorizarea Achiziţiilor Publice  a unui raport anual privind contractele de atribuire, în format electronic, până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul precedent.

 

Compartimentul presa si relatii publice îndeplineste urmatoarele atributii (atributii delegate Serviciul Inspectii, implementare politici si statistici agricole ):

 • asigura primirea, înregistrarea si solutionarea sesizarilor solicitantilor(petentilor) si a solicitarilor de informatii de interes public;
 • organizeaza evidenta raspunsurilor si a chitantelor privind costul serviciilor de copiere a documentelor cerute, suportate de solicitanti;
 • raspunde de întocmirea si publicarea unui raport anual privind accesul la informatiile de interes public;
 • ia masuri pentru asigurarea modelelor formularelor-tip ale cererilor de informatii de interes public, ale reclamatiilor administrative, ale scrisorilor de raspuns la aceste solicitari;
 • înregistreaza documentele la zi, într-un registru prevazut pentru acest scop;
 • organizeaza si coordoneaza functionarea Punctului de informare-documentare;
 • monitorizeaza întrebarile presei în sensul asimilarii de date pentru eventualele probleme ce trebuiesc solutionate;
 • ia masuri în vederea întretinerii paginii de internet;
 • asigura furnizarea catre ziaristi într-o maniera prompta si completa a informatiilor de interes public ce privesc activitatea directiei;
 • ia masuri pentru acordarea acreditarilor ziaristilor si a reprezentantilor mijloacelor de informare în masa, în termen de cel mult doua zile de la înregistrare;
 • asigura informarea în timp util si acorda accesul ziaristilor la activitatile si actiunile de interes public organizate de directie;
 • asigura organismul de presa de acreditarea unui alt ziarist în locul celui care a pierdut acreditarea;
 • ia masuri de retragerea acreditarii unui ziarist numai pentru fapte care împiedica desfasurarea normala a activitatii directiei si care nu privesc opiniile exprimate în locul celui care a pierdut acreditarea .

Unitatea fitosanitara

 • asigura implementarea legislatiei de carantina fitosanitara;
 • urmareste respectarea legislatiei de carantina fitosanitara de catre toti agentii economici si persoanele fizice care produc, depoziteaza, transporta, prelucreaza, exporta sau importa plante si produse vegetale, indiferent de forma proprietate si aplica sanctiunile prevazute de actele normative în vigoare în cazul constatarii neconformitatilor
 • asigura implementarea programelor de monitorizare a organismelor de carantina daunatoare plantelor si produselor vegetale prin efectuarea controlului fitosanitar al plantelor si produselor vegetale
 • monitorizeaza organismele de carantina în conformitate cu prevederile programelor de monitorizare
 • informeaza agentii economici/persoane fizice, care desfasoara activitati cu plante, produse vegetale sau alte obiecte privind prevederile legislatiei fitosanitare
 • înregistreaza producatorii, depozitele colective, centrele de expediere, o alta persoana si importatorii de plante, produse vegetale sau alte obiecte
 • înregistreaza producatorii de cherestea, fabricantii si reparatorii de ambalaje din lemn, precum si societatile care asigura tratamentul termic, pentru asigurarea conformitatii fitosanitare pentru ambalajele din lemn destinate exportului
 • elibereaza pasaportul fitosanitar pentru plante, produse vegetale sau alte obiecte, care circula pe teritoriul României/Comunitatii Europene
 • permite introducerea sau punerea în circulatie in România a anumitor organisme daunatoare, plante, produse vegetale si alte obiecte în scopuri experimentale sau stiintifice si lucrari pentru selectii varietale
 • notifica Agentiei Nationale Fitosanitare în cazul circulatiei intracomunitare, neconformitatile constatate în urma efectuarii controlului fitosanitar al plantelor, produselor vegetale si altor obiecte
 • raporteaza în mod regulat Agentiei Nationale Fitosanitare situatiile privind înregistrarea producatorilor, importatorilor, eliberarea pasaportului fitosanitar si monitorizarea organismelor daunatoare de carantina
 • la cererea agentilor economici si a persoanelor fizice care exporta plante si produse vegetale si alte obiecte, efectueaza controlul fitosanitar si elibereaza certificate fitosanitare prin care garanteaza ca produsele respective sunt conforme cu cerintele legislatiei fitosanitare din tara importatoare
 • autorizeaza pe baza controalelor pe care le executa, înfiintarea si functionarea pepinierelor (pomicole, viticole, dendrologice si silvice), serelor (legumicole si floricole), câmpurilor experimentale si a colectiilor (pomicole, viticole, dendrologice si silvice)
 • desfasoara activitatea de supraveghere si control privind respectarea regimului de carantina fitosanitara, conform prevederilor legislatiei în vigoare
 • face propuneri de carantinarea suprafetelor confirmate ca fiind infestate cu organisme de carantina si decarantinare a suprafetelor carantinate gasite libere de organisme de carantina în urma efectuarii controalelor fitosanitare
 • în cazul depistarii unor organisme de carantina ia masurile necesare pentru eradicarea sau, daca acest lucru e posibil, pentru împiedicarea raspândirii organismelor daunatoare în cauza, informând imediat conducerea Agentiei Nationale Fitosanitare
 • implementeaza sistemul de asigurarea calitatii în activitatea desfasurata
 • întocmeste informari trimestriale si anuale cu privire la activitatea desfasurata, pe care le înainteaza Agentiei Nationale Fitosanitare
 • mentine actualizata baza de date, în sistemul informatic FITOEXPERT în vederea gestionarii activitatilor privind importul si exportul de plante si produse vegetale, înregistrarea agentilor economici si eliberarea pasaportului fitosanitar
 • organizeaza periodic întâlniri informative pe probleme specifice cu producatorii agricoli, agentii economici etc.
 • participa la grupurile de lucru si misiunile de evaluare tehnica organizate de Comisia Europeana-Food and Veterinary Office (FVO);
 • îndeplineste si alte sarcini stabilite de conducerea uniatilor fitosanitare
 • prognoza agentilor de daunare si avertizare a producatorilor agricoli, persoanelor fizice sau juridice, privind aparitia si evolutia acestora
 • întocmirea si difuzarea buletinelor de avertizare
 • efectueaza sondaje în scopul determinarii arealului de raspândire al bolilor si daunatorilor cu privire la densitate, frecventa, intensitatea atacului, pagube produse, mortalitatea cauzata de entomofagi sau conditiile de mediu
 • recomanda efectuarea tratamentelor în functie de pragul economic de daunare;
 • verifica prin sondaj aplicarea tratamentelor fitosanitare;
 • recomanda utilizarea mijloacelor moderne de combatere integrata a agentilor de daunare;
 • mentine actualizata baza de date a Sistemului National pentru Protectia Plantelor(SNIPP) efectuând raportarile periodice stabilite prin instructiunile în vigoare si verifica rapoartele finale generate de server-ul SNIPP transmitând administratorului de sistem, la Statia Centrala SNIPP, observatiile necesare functionarii corecte a sistemului;
 • asigura functionarea sistemului AgroExpert în teren prin amplasarea optima a statiilor de masura în zonele geografice reprezentative pentru boli-daunatori-culturi;
 • raporteaza observatiile stiintifice proprii la modificarile produse în biologia unor daunatori, în vederea initierii studiilor de specialitate determinate pentru corectarea unor algoritmi matematici din programul statiilor AgroExpert;
 • colaboreaza permanent cu institutele si statiunile de cercetare din zona si participa la elaborarea tehnologiilor, metodicilor si recomandarilor de combatere a agentilor de daunare, în vederea adaptarii acestora la conditiile specifice zonei;
 • implementeaza sistemul de asigurarea calitatii în activitatea desfasurata
 • aplica sanctiunile prevazute de actele normative în vigoare în cazul constatarii neconformitatilor
 • întocmeste si asigura documentatii si instructiuni tehnice privind organismele daunatoare (boli, daunatori, buruieni) si recomandari privind executarea lucrarilor de combatere a acestora
 • se documenteaza tehnic si urmareste dotarea laboratorului cu aparatura si materiale conform cerintelor, pentru buna functionare a acestuia;
 • îndeplineste si alte sarcini stabilite de conducerea unitatilor fitosanitare;
 • urmareste respectarea legislatiei privind:
  • omologarea, comercializarea, utilizarea si importul produselor de protectia plantelor si controlul rezidurilor de pesticide în plante si produse vegetale
  • participa la organizarea loturilor de verificare a produselor de protectie a plantelor, în vederea fundamentarii deciziilor de omologare pentru utilizare în productie
  • întocmeste darile de seama semestriale privind actiunile de protectia plantelor si stocurile de produse de protectie a plantelor
  • întocmeste situatiile operative privind actiunile de protectia plantelor în judet
 • executa controlul fitosanitar în culturi, plantatii, depozite de produse vegetale pentru depistarea agentilor de daunare;
 • efectueaza controlul produselor de protectie a plantelor la utilizare si comercializare prin inspectii lunare în cadrul programului anual de control
 • preleveaza probe de produse de protectie a plantelor din depozitele producatorilor, distribuitorilor si comerciantilor în vederea implementarii programelor anuale de m