A A A

Home

 

 

Conducerea Direcţiei pentru Agricultură Judeteana Valcea

 

Ing. Dr. Ing. Cernatescu Marin - Director Executiv

 

 

 

Programul de lucru

Luni – joi, intre orele 8:30 – 17:00

Vineri, intre orele  8:30 - 14:30

Informatii privitoare la audiente

În cadrul Directiei pentru Agricultura Judeteana Valcea, audientele sunt sustinute de directorul executiv Domnul Dr. Ing. Cernatescu Marin în functie de aspectele sezizate/reclamate de petenti.

Orarul de audiente:

-director executiv: luni si miercuri între orele: 11,00-13,00

 

 

 

Prezentare generală

Conform HG nr. 751 din 21 iulie 2010, ca urmare a comasarii prin absorbtie si a preluarii activitatii Oficiului National al Produselor Traditionale si Ecologice Romanesti, care se desfiinteaza, precum si a preluarii activitatii de dezvoltare rurala de catre MADR, directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti se reorganizeaza ca directii pentru agricultura judetene, servicii publice deconcentrate, aflate in subordinea MADR, finantate integral de la bugetul de stat.

Personalul directiilor pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti este format din personalul fostelor directii pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, precum si din cel preluat de la Oficiul National al Produselor Traditionale si Ecologice Romanesti.

Directiile pentru agricultura judetene sunt responsabile cu implementarea la nivel judetean a strategiei si a Programului de guvernare in domeniile agriculturii si productiei alimentare, imbunatatirilor funciare, precum si in domeniile conexe: fitosanitar, conservarea si managementul durabil al solurilor si al resurselor genetice vegetale si animale.


Pentru realizarea obiectivelor din domeniile de activitate, directiile pentru agricultura judetene exercita functia de autoritate competenta la nivel judetean prin care MADR asigura implementarea, monitorizarea si controlul aplicarii si respectarii reglementarilor in domeniile sale de activitate.


Directiile pentru agricultura judetene asigura colectarea, prelucrarea si raportarea datelor statistice si operative din domeniul de activitate, in conformitate cu cerintele legislatiei nationale si comunitare in domeniu.


Directiile pentru agricultura judetene realizeaza inspectiile tehnice din domeniul de activitate, in conformitate cu cerintele legislatiei nationale si comunitare in domeniu.

Organizarea si functionarea D.A. Valcea este reglementata în conformitate cu prevederile HG nr. 725/2010 privind organizarea si functionarea MADR, ale Ordinului nr. 2001/2010 privind aprobarea structurii organizatorice cadru a directiilor pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti, precum si ale Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.


Directia pentru Agricultura Valcea este serviciu public deconcentrat, aflat in subordinea MADR si este condusa de un director executiv. Directorul executiv al Directiei pentru Agricultura Valcea, este ordonator secundar de credite si raspunde de realizarea bugetului de venituri si cheltuieli si de folosirea creditelor bugetare, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.


În cadrul Directiei pentru Agricultura Valcea functioneaza Oficiul pentru Studii Pedologice si Agrochimice Valcea – unitate cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii, a caror buget se aproba de conducatorul acestora, cu acordul directorului executiv, în calitate de ordonator de credite ierarhic superior.


Compartimentele functionale din structura Directiei pentru Agricultura Valcea sunt coordonate tehnic de directiile generale si directiile de specialitate din cadrul MADR.